Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A.

 1. Strona internetowa https:// parafiabrzeczkowice.pl/ jest prowadzona przez
  Rzymskokatolicką Parafię pw. Matki Bożej Bolesnej (zwaną dalej Parafią)
  z siedzibą:
  ul. gen. Jerzego Ziętka 25
  41-412 Mysłowice
  Tel: 32 494 42 64 lub 737 520 688
  NIP: 2220662572
  REGON 040086861
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez
  serwis Dotpay S.A. (https://www.dotpay.pl)
 3. Serwis Dotpay S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn
  na cele kultu religijnego oraz bieżące funkcjonowanie parafii.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
  organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada
  za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay S.A.
 6. Przekierowanie do serwisu Dotpay następuje poprzez kliknięcie
  odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie Parafii
  https://parafiabrzeczkowice.pl/. Wpłat darowizn online można dokonać z
  użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Dotpay;
  • karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych
  form płatności przez Dotpay.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie
  podlegają zwrotom.
 8. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
  danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych
  uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia.
  Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest
  Dotpay S.A.
  Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą
  wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest
  równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu
  realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie
  danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ma prawo żądania uzupełnienia,
  uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich
  przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
  nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne
  do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia
  pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  10.Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o
  darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
  11.Użytkownik serwisu Dotpay może złożyć reklamację, jeżeli usługi
  przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5
  nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego
  postanowieniami.
  Reklamacje dotyczące Usługi Płatności Dotpay można składać w formie:
  • Pisemnej
  rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo
  pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.)
  • Ustnej
  telefonicznie na numer: +48 12 688 26 00 albo osobiście do protokołu
  podczas wizyty w siedzibie DotPay
  • Elektronicznie
  w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres:
  pomoc@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego
  dostępnego na stronie www.dotpay.pl
  12.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

Strony Internetowej: www.parafiabrzeczkowice.pl

Czym jest Polityka Prywatności ?

Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej, z siedzibą przy ul. gen. Jerzego Ziętka 25, 41-412 Mysłowice, NIP 222 06 62 572 i REGON 040086861, zwana dalej „Parafią” opracowała Politykę Prywatności (zwaną dalej „Polityką”). Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym niezbędne informacje na temat tego, jakie informacje są zbierane, w jaki sposób przetwarzane oraz w jakim celu, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej, z siedzibą: ul. gen. Jerzego Ziętka 25, 41-412 Mysłowice.

Z pytaniami dotyczącymi sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, można zwrócić się do Inspektora Danych Osobowych Parafii poprzez:

Telefon: 32 494 42 64 lub 737 520 688

E-mail: brzeczkowice@katowicka.pl

DEFINICJE

Strona – usługa świadczona drogą elektroniczną, pozwalająca na zapewnienie Użytkownikowi dostępu do treści i funkcji zawartych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.parafiabrzeczkowice.pl i jej podstronach,

Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedza Stronę, za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Pliki Cookies – Administrator wykorzystuje na swojej Stronie pliki Cookies (tzw. Ciasteczka), czyli dane cyfrowe, niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownicy odwiedzają Stronę,

RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Dane Osobowe – za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Mając na uwadze dobro odbiorców niniejszej Polityki (czyli Użytkowników), należy wspomnieć, że zgodnie z założeniami RODO również adres IP Użytkownika oraz niektóre pliki Cookies stają się danymi osobowymi.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Administrator zobowiązuje się do przetwarzania na swojej Stronie minimalnej ilości danych osobowych, niezbędnej do umożliwienia technicznego wyświetlania Strony w przeglądarce internetowej, zapewnienia możliwości kontaktu oraz w celach statystycznych.

Kiedy zbierane są dane osobowe?

Dane osobowe są gromadzone podczas przeglądania Strony, zwłaszcza następujące, niezbędne informacje:

– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,

– pliki Cookies (więcej informacji w dalszej części Polityki).

Dane gromadzone w trakcie przeglądania Strony, nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Bardziej szczegółowe dane osobowe mogą być zbierane podczas kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, której adres: brzeczkowice@katowicka.pl, widnieje na Stronie. Gromadzone są wówczas następujące, niezbędne informacje:

– adres poczty e-mail, w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytanie,

– imię i nazwisko, w celu umożliwienia identyfikacji osoby, zwłaszcza w momencie, kiedy adres e-mail jest firmowy (chociaż w przypadku firmy, przewidziana jest możliwość wpisania samej nazwy firmy, co nie stanowi już danej osobowej w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa),

– publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

– istnieje możliwość, że w treści wiadomości e-mail znajdą się, dobrowolnie, czy też nie, dane osobowe lub inne dane wrażliwe, których zamieszczenie jest niewskazane. W takim wypadku należy ponownie skontaktować się z Administratorem.

W jakim celu potrzebne są dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna dla ich przetwarzania?

Celem jest zapewnienie dostępności i funkcjonalności Strony.
Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Cel: Możliwość lepszego administrowania i zarządzania Stroną
Dlaczego: Wykorzystywane są pewne informacje, w tym niektóre dane osobowe (publiczny adres IP, dane w plikach Cookies), aby mieć możliwość monitorowania ruchu na stronie, celem poprawy zarządzania Stroną, a więc również poprawy jakości usług.

Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Cel: Zapewnienie możliwości kontaktu z Zainteresowanym
Dlaczego: Aby zapewnić Zainteresowanym możliwość kontaktu z Parafią, udostępniamy możliwość kontaktu poprzez formularz zawarty na Stronie. ????
Wewnątrz formularza wymagamy wypełnienia informacji oraz wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. Niektóre z tych informacji stanowią Twoje dane osobowe (Imię i Nazwisko, adres e-mail, publiczny adres IP – zbierany automatycznie).

Podstawa prawna: wyrażona zgoda na kontakt, wyraźna zgoda na przetwarzanie danych, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach wymienionych we wcześniejszych punktach Polityki.
Dane osobowe takie jak publiczny adres IP oraz niektóre dane zawarte w plikach Cookies, mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, w celu korzystania przez Administratora z usług związanych z utrzymaniem i administracją Strony na serwerze internetowym, a tym samym umożliwienie działania Stronie. Dane udostępniane podmiotom, nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.
Dane osobowe takie jak publiczny adres IP, mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, w celu korzystania przez Administratora z usług związanych z utrzymaniem i administracją poczty e-mail na serwerze internetowym, a tym samym umożliwienie działania poczty elektronicznej i kontaktu Użytkowników z Parafią za pośrednictwem tego medium. Dane udostępniane podmiotom, nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.
Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych Użytkownika na wyraźne żądanie uprawnionego organu publicznego.
Informujemy , że nigdy nie sprzedajemy, nie wymieniamy, ani nie udostępniamy Twoich danych w celach marketingowych.

Jak długo przetwarzane są dane osobowe

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż to konieczne, co jest uzależnione od następujących czynników:

– powodu dla którego dane zostały zgromadzone,

– rodzaju danych (czy jest to adres IP, imię i nazwisko, czy adres e-mail),
– jak długo dane są już przechowywane,

– czy wciąż jest potrzeba ich przechowywania,

– czy podstawa prawna wciąż upoważnia do przechowywania danych,

– czy zgoda na przetwarzanie wybranych danych została cofnięta przez Użytkownika,

– w celu niezbędnym do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością Administratora,

– pozostałe czynniki zależne i niezależne od Administratora.

W jaki sposób są dane chronione?

Bezpieczeństwo danych (zwłaszcza osobowych) jest niezwykle ważne. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych, stosowany jest szereg procedur organizacyjnych oraz zabezpieczeń natury technicznej.

Poniżej została wymieniona część stosowanych zabezpieczeń natury technicznej i organizacyjnej:

– udzielany jest dostęp do danych osobowych jedynie tym pracownikom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– strona internetowa oraz poczta e-mail jest utrzymywana u sprawdzonego dostawcy (którego serwerownia umieszczona jest na terenie państwa polskiego), który zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń natury fizycznej, elektronicznej i proceduralnej,

– sprzęt komputerowy jest odpowiednio zabezpieczony i stale monitorowany,

– połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerem Strony jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL/TLS.

Pliki Cookies

Pliki Cookies są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin Użytkowników na stronie Parafii. Wynika to z dążenia do poprawy jakości korzystania ze Strony oraz koniecznością utrzymywania sprawności Strony.

W jaki sposób zrezygnować z przechowywania plików Cookies?

W dowolnym czasie, można zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w oprogramowaniu umożliwiającym przeglądanie Strony (przeglądarki internetowej). Każda przeglądarka posiada odmienny interfejs ustawień, zatem w celu uzyskania szczegółowych informacji, w jaki sposób należy to zrobić, trzeba przejść do zakładki Pomoc w przeglądarce internetowej lub spróbować znaleźć taką konfigurację w swojej przeglądarce szukając słowa kluczowego „Cookies” lub „Ciasteczka”.

Prawa odnośnie danych osobowych, w związku z RODO

Prawo dostępu do danych

Istnieje prawo do dostępu do własnych danych osobowych osobie, której one dotyczą, a które są przetwarzane przez Administratora. Ponadto istnieje prawo żądania informacji na temat celu, w jakim przetwarzamy są dane osobowe oraz uzyskać kopię tych danych.

Aby skorzystać z prawa dostępu do danych należy skontaktować się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do sprostowania (poprawiania) danych

W dowolnym momencie osoba zainteresowana ma prawo do poprawy/sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, dotyczących jej osoby, które są przetwarzane przez Administratora.

Aby skorzystać z prawa do sprostowania danych należy skontaktować się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do usunięcia danych

W dowolnym momencie można żądać usunięcia swoich danych osobowych (lub części tych danych), które są przetwarzane przez Administratora, zwłaszcza kiedy:

– te dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane,

– gdy wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– wpłynął sprzeciw osoby zainteresowanej na przetwarzanie jej danych osobowych

W przypadku, kiedy zgłoszono Administratorowi żądanie usunięcia własnych danych osobowych, dane będą wciąż przechowywane przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Administratora.

Aby skorzystać z prawa do usunięcia danych należy skontaktować się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych

W dowolnym momencie istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie włąsnych danych osobowych. W szczególnych przypadkach, kiedy Administrator posiada (odrębną) podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, Administrator ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania tych danych osobowych.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu na przetwarzanie danych należy skontaktować się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Istnieje prawo, by w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych należy skontaktować się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do przenoszenia danych

W dowolnym momencie można domagać się otrzymania kopii swoich danych osobowych od Administratora w powszechnie używanym formacie. Dodatkowo można żądać, aby Administrator przesłał te dane do wskazanego podmiotu. Prawo to dotyczy wyłącznie tych danych osobowych, które zostały przekazane przez samego zainteresowanego.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych należy skontaktować się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W dowolnym momencie można żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych osoby zainteresowanej.

Aby skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych należy skontaktować się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

W wypadku podejrzeń, że Administrator niewłaściwie lub niezgodnie z prawem przetwarza dane osobowe, można skontaktować się z Administratorem w tej sprawie. Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl

Zmiany i uaktualnienia Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności z ważnych przyczyn (m.in. zmiany przepisów prawa) i/lub aktualizacji Polityki, bez informowania o tym Użytkowników.

Pytania, korzystanie z praw i kontakt

Jeżeli są jeszcze inne pytania odnośnie niniejszej Polityki lub chęć uzyskania dalszych informacji na ten temat, należy skontaktować z Administratorem, korzystając z danych dostępnych w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki.