SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

sakrament małżeństwa - przygotowanie i potrzebne dokumenty

KKK 1659 Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

KKK 1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 1055, § 1).

KKK 1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego (Por. Sobór Trydencki: DS 1799).

Wiele można mówić teoretycznie na temat małżeństwa, lecz przede wszystkim trzeba się do niego dobrze przygotować. Z tego powodu Kościół określa wymagania, które należy spełnić, aby do tego sakramentu mogło dojść.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, składa się z kilku elementów. Są to:
 1. Nauki przedmałżeńskie proponowane w kilku wersjach:
 1. Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego na które pary umawiają się indywidualnie
  z doradcą życia rodzinnego (min.2 spotkania).

  Urszula Przebierała – tel. 600624031

  Jagoda Warzecha – tel. 697281946

  Teresa Mauer – tel. 609636058

  Alicja Otlinger – tel. 509208248

 1. Dzień Skupienia dla narzeczonych (link poniżej)

  Dzień skupienia 2018
 1. Spisanie protokołu przedślubnego. Powinien on być spisany ok.3 miesiące przed datą ślubu ze względu na konieczność dopełnienia w tym czasie innych formalności, jak np. wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych. Termin spisania protokołu uzgadnia się indywidualnie podczas rozmowy z konkretnym księdzem.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia sakramentu małżeństwa?
 1. Akt Chrztu świętego
 2. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania
 3. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
 4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 5. Zaświadczenie potwierdzające udział w naukach przedślubnych, dniu skupienia i Poradni Życia Rodzinnego
 6. Akt zawarcia małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego jeżeli nupturienci mają już ślub cywilny
 7. Dane dotyczące świadków
 8. W przypadku ślubu konkordatowego trzeba dostarczyć z U.S.C wydane w 3 egzemplarzach zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. (należy je przynieść na spisywanie protokołu)